Privacy verklaring

MedischeKluis wordt geleverd door Zorgkluis BV. De door Zorgkluis geleverde services kunnen van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij je hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien je niet instemt met de aangepaste verklaring, dien je je voorkeuren te wijzigen of te overwegen MedischeKluis niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de herziene privacyverklaring.
Zorgkluis gelooft in de bescherming van de privacy van de persoonlijke gegevens.
Bij vragen, klachten of suggesties in het kader van deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die zijn verzameld door de service die wordt beheerd door of onder toezicht staat van Zorgkluis, echter alle gegevens staan uitsluitend op jouw telefoon, tenzij jij Zorgkluis toestemming hebt gegeven om jouw gegevens in de beveiligde omgeving van Zorgkluis op te slaan. Deze gegevens worden op basis van jouw Burgerservicenummer via het Landelijk Schakelpunt verkregen door middel van beveiligde communicatie. Er worden geen gegevens doorgegeven aan Zorgkluis.

Wanneer je voor ondersteuning contact met ons opneemt dan verzamelen we je naam en e-mailadres en indien nodig je telefoonnummer, tezamen met aanvullende informatie die je in je verzoek verstrekt zodat we ondersteuning kunnen bieden en de service kunnen verbeteren. We kunnen de privacy van de communicatie aan ons niet waarborgen als je ervoor kiest om ons te benaderen via openbare communicatiekanalen zoals Facebook en Twitter.

Waarvoor worden je gegevens gebruikt?

De gegevens die je toevoegt worden gebruikt om je persoonlijke medicijninname bij te houden en om je persoonlijke doelen vast te stellen voor een actiever en verbeterd medicijngebruik.

Keuzes en rechten

Stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om je te beroepen op onderstaande keuzes en rechten.

Vragen of klachten

Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen in geval van vragen, klachten, zorgen of suggesties. Wij stellen je feedback op prijs.

Persoonlijke gegevens

We erkennen de verantwoordelijkheid voor persoonlijke gegevens die je aan MedischeKluis toevertrouwt in het kader van verlies, misbruik of onbevoegde toegang en nemen deze verantwoordelijkheid serieus. Zorgkluis hanteert diverse veiligheidstechnieken en organisatorische procedures om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Echter de gegevens die worden opgehaald uit het Landelijk Schakelpunt zijn op jouw telefoon of tablet beschikbaar, derhalve is Zorgkluis niet verantwoordelijk voor de gevolgen door verlies of diefstal van jouw telefoon of tablet.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel de service doorgaans niet bedoeld is voor kinderen jonger dan 18 jaar, is het binnen Zorgkluis beleid om te voldoen aan de wetgeving wat betreft vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van gegevens van kinderen.
Indien een ouder of voogd heeft opgemerkt dat zijn of haar kind ons persoonlijke informatie heeft gestuurd over een persoon jonger dan 18 jaar, gelieve contact met ons op te nemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Neem contact met ons op

Zorgkluis gelooft sterk in de bescherming van de privacy van de persoonlijke gegevens. Bij vragen, klachten of suggesties in het kader van deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. De MedischeKluis app wordt je aangeboden door Zorgkluis.
Als je deze app downloadt en gebruikt, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Wat je met deze app kunt doen

Met deze app kun je je eigen medicijngebruik bijhouden en herinneringen voor inname instellen.
Wij vinden het fantastisch dat je deze app gaat gebruiken. Er is een aantal regels en beperkingen waarmee je rekening moet houden. We raden je daarom aan om verder te lezen.

Voorzorgsmaatregelen

Je begrijpt en bent het er mee eens dat MedischeKluis geen medische zorgverleningsinstelling is en dat MedischeKluis niet is bedoeld voor het diagnosticeren, onderzoeken, behandelen of managen van medische condities van welke aard dan ook. MedischeKluis is een informatiehulpmiddel en is geen vervanging voor een professionele beoordeling door een medische zorgverlener.
We raden je aan om altijd een arts te raadplegen bij vragen over je medische gesteldheid.

Licentie

Zorgkluis verleent een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht op het verstrekken van een sub-licentie) om MedischeKluis uitsluitend te installeren en gebruiken op mobiele apparaten (bijvoorbeeld een iPhone of een Android- smartphone) met als enige doel de functionaliteit te ondersteunen. Je recht op het gebruik van MedischeKluis omvat niet het recht of de licentie om afgeleid werk van de software te gebruiken, distribueren of maken, op een wijze waardoor de software zou vallen onder de voorwaarden van een licentie die direct of indirect verplichtingen voor Zorgkluis, creëren of veronderstellen met betrekking tot de software of daarvan afgeleid werk; of aan derde partijen rechten of ontheffingen verlenen of veronderstellen onder intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten met betrekking tot de software of daarvan afgeleid werk.

Intellectuele eigendomsrechten in de app

Zorgkluis is de eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en design rechten van alle materialen en inhoud die op en vanaf MedischeKluis worden weergegeven. Het reproduceren, wijzigen, afgeleid werk maken van, weergeven, inbouwen, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, overbrengen, uitzenden of in circulatie brengen van dergelijke materialen aan een derde partij (waaronder het weergeven op of distribueren van de materialen via een website van een derde partij) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgkluis, behalve als het gaat om het gebruik maken van die materialen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
Als je een opmerking of suggestie of enig ander materiaal (uitgezonderd alle onwettige inhoud) indient bij Zorgkluis met betrekking tot MedischeKluis ('feedback'), draag je op dat moment alle eigenaarsrechten op dergelijke feedback over aan Zorgkluis, en ga je ermee akkoord dat Zorgkluis het recht heeft om dergelijke feedback te gebruiken en te implementeren, op elke door Zorgkluis gewenste wijze en zonder beperking en zonder verplichting tot vertrouwelijkheid, toeschrijving aan jou of compensatie voor jou; of je geeft Zorgkluis de licentie om dergelijke feedback zonder beperkingen te gebruiken voor zover overdracht van eigenaarsrechten op basis van deze voorwaarden ongeldig mocht worden geacht.

Geen garantie

MedischeKluis wordt in de huidige staat geleverd. Elk gebruik van MedischeKluis is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst Zorgkluis alle garanties af van welke aard dan ook; uitdrukkelijke dan wel impliciete garanties, geïmpliceerde garanties op verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, geïmpliceerde garanties van geen schending van rechten van derden. Zorgkluis biedt geen garantie dat de functies van MedischeKluis tegemoetkomen aan eventuele vereisten of behoeften die je hebt, dat MedischeKluis zonder fouten of storingen functioneert of dat eventuele defecten of fouten in MedischeKluis zullen worden gecorrigeerd, of dat MedischeKluis compatibel is met een bepaald platform.

Dwingendrechtelijke garantie

Deze gebruiksvoorwaarden verhinderen geen mogelijke dwingendrechtelijk recht op garantie die je als consument hebt onder de wet van het land waar je woonachtig bent.

Automatische software-updates

Zorgkluis mag MedischeKluis updaten of wijzigen om deze beter te laten functioneren, en mag dit doen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Indien noodzakelijk hebben we het recht om toegang tot MedischeKluis op te schorten of MedischeKluis voor onbepaalde tijd buiten werking te stellen. Updates of wijzigingen kunnen onderhevig zijn aan bijgewerkte gebruiksvoorwaarden. Als je niet met dergelijke updates akkoord gaat, is het enige alternatief MedischeKluis niet meer te gebruiken

Diensten van derde partijen

Onder het gebruik van MedischeKluis valt niet de levering van een mobiel apparaat of andere apparaten die nodig zijn om MedischeKluis te kunnen gebruiken. Om MedischeKluis te kunnen gebruiken, heb je een internetverbinding en de juiste telecommunicatieverbindingen nodig. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor telefoonkosten of andere kosten die je eventueel maakt of die door derde partijen aan je worden doorberekend in verband met het gebruik van MedischeKluis. Het is mogelijk dat als je MedischeKluis gebruikt je ook een dienst gebruikt, software downloadt of producten of diensten koopt die door een derde partij worden geleverd. Voor deze producten en diensten van derde partijen kunnen eigen regels en beperkingen gelden die los staan van deze gebruiksvoorwaarden, en je moet je ook aan die regels en beperkingen van die derde partijen houden.

Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, sluit Zorgkluis aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die wordt geleden als resultaat van het gebruik van MedischeKluis. In geen enkel geval aanvaardt Zorgkluis, of eigenaars, licentiegevers, auteurs of andere derden die hebben bijgedragen aan MedischeKluis aansprakelijkheid voor eventueel geleden directe of indirecte schade en/of gevolgschade (zoals onder andere: de aankoop van vervangende producten of diensten; verlies van gegevens of gebruiksmogelijkheden; onderbreking van bedrijfsactiviteiten) of gederfde winst hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht de rechts-grond van deze schade, hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad, zelfs als voor de mogelijkheid op een dergelijke schade voortvloeiend uit het gebruik van MedischeKluis is gewaarschuwd.
De totale aansprakelijkheid van MedischeKluis met betrekking tot zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden of anderszins in relatie tot MedischeKluis zal nooit meer bedragen dan 100 (honderd) euro. In sommige jurisdicties is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade niet toegestaan, in welk geval de voornoemde beperking mogelijk niet op jou van toepassing is. Als de beperking van aansprakelijkheid uitgesloten is of beperkt wordt onder toepasselijk recht, zal Zorgkluis gerechtigd blijven, voor zover mogelijk, zich te beroepen op de beperking van haar aansprakelijkheid onder deze voorwaarden en het toepasselijk recht.
Je vrijwaart Zorgkluis en aan Zorgkluis gelieerde ondernemingen volledig en stelt Zorgkluis en aan Zorgkluis gelieerde ondernemingen volledig schadeloos tegen alle eventuele schade(s), kosten en/of aansprakelijkheid welke verband houden met of voortvloeien uit, het gebruik van MedischeKluis om medische diagnose te stellen of ermee een medische behandeling uit te voeren. Je stemt ermee in dat je op vrijwillige basis en voor eigen rekening en risico deelneemt aan alle activiteiten waarvan je in MedischeKluis kennis hebt genomen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zullen worden uitgelegd, geïnterpreteerd en zijn onderworpen aan het recht van het land waar je woonachtig bent.

Vernietigbaarheid

Indien een of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden onder toepasselijk recht als ongeldig, vernietigbaar of onuitvoerbaar worden aangemerkt, dan zal de betreffende voorwaarde(n) onder het desbetreffende recht als niet van toepassing worden aangemerkt, terwijl de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht, rechtsgeldig en afdwingbaar zullen blijven.

Eén enkel aanspreekpunt

Je wordt verzocht contact op te nemen met Zorgkluis via www.Zorgkluis.nl voor vragen, ondersteuning, claims gebaseerd op productaansprakelijkheid en eventuele intellectuele eigendom rechten van derde partijen in MedischeKluis, vragen over deze gebruiksvoorwaarden en de gegevens. Geen derde partij is verantwoordelijk voor MedischeKluis of de inhoud ervan.

Veel plezier met MedischeKluis!